Умови залучення внесків (вкладів)

 Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки:
1) внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу;
2) строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.
В кредитній спілці встановлюються наступні особливості здійснення депозитних
операцій, включаючи:
  • щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими, на строк:
1) від 1 до 3 місяців (включно);
2) від 3 до 12 місяців (включно);
3) від 12 до 36 місяців (включно);
4) від 36 до 60 місяців (включно).
Для внесків (вкладів) на вимогу:
1) від 36 до 60 місяців (включно).
  • щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок:
1) від 250,00 (двісті п’ятдесят) гривень  до 150000,00 (сто п’ятдесят тисяч) гривень для будь- якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.
  • щодо способу виплати процентів:
1) з виплатою процентів щомісячно;
2) з виплатою процентів раз на три місяці;
3) з виплатою процентів раз на дванадцять місяців;
4) з виплатою процентів в кінці дії договору;
5) з виплатою процентів протягом дії договору (на вимогу).
  • щодо режиму довнесення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:
1) з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;
2) без права довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
  • щодо режиму зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:
1) з правом зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;
2) без права зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
  • щодо порядку повернення кредитною спілкою грошових коштів та сплати процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:
1) кредитна спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки між вкладником і кредитною спілкою;
2) кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
3) повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки;
4)  за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника;
  • щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів:
1) у разі повернення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на такі внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за процентною ставкою встановленою рішенням спостережної ради кредитної спілки для строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки у разі їх повернення до закінчення строку строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок за фактичний строк користування внеском (вкладом) (далі – процентна ставка при  достроковому поверненні строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки).
2) Якщо член кредитної спілки не вимагає повернення суми строкового внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, то після настання визначеного договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строку, такий договір уважається припиненим і проценти на такий строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок не нараховуються і не виплачуються.
Якщо член кредитної спілки не вимагає повернення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок на вимогу у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, то після настання визначеного договором строку договір уважається припиненим і проценти на такий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу не нараховуються і не виплачуються.
3) У разі зменшення кредитною спілкою розміру процентів, які нараховуються на внески (вклади) на депозитний рахунок на вимогу новий розмір процентів застосовується до внесків (вкладів) на депозитний рахунок на вимогу, що внесені до повідомлення членів кредитної спілки про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення.
4) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.
5) В разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини кредитної спілки та члена кредитної спілки, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов договорів залучення строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, кредитна спілка може ініціювати зміну процентної ставки встановленої договором залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.
В такому випадку кредитна спілка надсилає члену кредитної спілки, з яким укладено відповідний договір, письмову пропозицію із зазначенням запропонованої зміни процентної ставки рекомендованим листом з
повідомленням про вручення. Якщо член кредитної спілки, з яким укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до діючого договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом десяти календарних днів з моменту одержання відповідного листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо член кредитної спілки, з яким укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом десяти
календарних днів з моменту одержання листа не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку на одинадцятий календарний день після одержання членом кредитної спілки вищезазначеного листа договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок розривається і члену кредитної спілки повертається внесений ним внесок (вклад) на депозитний рахунок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому договорі за фактичний строк користування строковим внеском (вкладом) на депозитний рахунок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *